Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy działającej w Szkole Podstawowej w Książnicach
 
Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 
Cele i zadania świetlicy
1. Głównym celem świetlicy jest:
a) zorganizowanie opieki wychowawczej, 
b) pomoc w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji, a także rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
c) kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
d) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
a) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
b) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
d) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
f) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
g) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.
 
Funkcjonowanie świetlicy
1. Uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7:00 do 7:30 i po zajęciach lekcyjnych do godziny 16:00.
2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie Kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkie zgłoszone dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów z kl. I – VI. 
4. Po skończonych zajęciach uczniowie idą do świetlicy szkolnej pod kierunkiem nauczyciela, z którym odbyła się ostatnia lekcja. Nauczyciel winien jest dopilnować aby uczniowie bezpiecznie trafili do świetlicy.
5. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia i dziecko z oddziału przedszkolnego rozpoczyna się z chwilą jego przyjścia do świetlicy i kończy się po odebraniu dziecka przez rodzica ze świetlicy, a w przypadku ucznia, który posiada oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu po opuszczeniu podwórka szkolnego.
 
Odbieranie dzieci
1. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
2. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
3. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może zostać odebrane przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
4. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.
5. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.
6. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.
7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów o zwolnieniu ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
8. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, w przypadku braku kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja) i umieszczone w Policyjnej Izbie Dziecka.
 
Wychowankowie świetlicy – prawa i obowiązki
1. Wychowanek przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Wychowanek ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
3. Wychowankowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie, ład i porządek  świetlicy.
4. Wychowankowie przebywający  w świetlicy mają obowiązek pomagania  młodszym kolegom.
5. Wychowankowie przebywający  w świetlicy mają obowiązek odrabiania lekcji jeśli rodzic tak postanowi.
6. Wychowankowie przebywający  w świetlicy mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
7. Wychowankowie przebywający  w świetlicy mają obowiązek stosowania się do próśb i  poleceń wychowawcy.
8. Wychowankowie świetlicy mają prawo do:
a) pomocy przy odrabianiu lekcji,
b) życzliwego traktowania,
c) poszanowania godności osobistej,
d) uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,
e) zgłaszania własnych propozycji zabaw,
f) korzystania z wyposażenia świetlicy,
g) uczestniczenia we wszystkich zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela świetlicy.
9. Wychowankowie przebywający na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
10. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
11. Wychowawca świetlicy szczególną opieką otacza dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 
Wychowawca świetlicy – prawa i obowiązki
1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili ich zgłoszenia się na świetlicę do momentu  przekazania ich rodzicom, prawnym opiekunom lub do zakończenia zajęć tych uczniów, którzy posiadają oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu.
2. Nauczyciel prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
3. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć świetlicowych.
4. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.
5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, nauczyciel niezwłocznie powiadamia Pogotowie Ratunkowe, rodziców/opiekunów prawnych oraz dyrektora szkoły.
6. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem, logopedą szkolnym oraz rodzicami.
7. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 
8. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci z domu.
 
Nagrody i wyróżnienia
1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2. Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
3. Poinformowanie rodziców o dobrym zachowaniu wychowanka.
 
Kary
1. Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
2. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
3. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu wychowanka.
 
Dokumentacja świetlicy
1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Dziennik zajęć.
3. Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.
4. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 
Postanowienia końcowe
1. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.
Informacja wytworzona przez Mirosław Burdzy dnia 16.01.2015
Opublikowana przez Jakub Ortyl dnia 16.01.2015. Odsłon 143, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony